TALLENTAVAN KAMERAVALVONNAN REKISTERISELOSTE
Rekisterinpitäjä

Puistolan Vapaaehtoinen Palokunta r.y. (0895625-0)
Puistolan raitti 5a
00760 Helsinki

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Tom Leitsaro
0407766966
tom.leitsaro@puistolanvpk.fi

Rekisterin nimi

Puistolan Vapaaehtoinen Palokunta r.y. kameravalvonta.

Oikeudet rekisteriin

Rekisteristä vastaava henkilö ja palokunnan päällikkö.

Rekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyn perusteet

Ensisijaisesti kameravalvonnan tavoite on rikosten ja ilkivallan ennalta estäminen. Tavoitteena on
myös asiakkaiden ja henkilökunnan turvallisuuden parantaminen sekä yhdistyksen hallussa olevan
omaisuuden suojaaminen. Rekisteritietoja käytetään rikos- ja vahinkotapahtumien selvittelyyn, sekä
tarvittaessa tiloissa liikkuneiden henkilöiden tunnistamiseen.

Rekisterin tietosisältö

Valvontakamerat ovat digitaalisia, käytössä 24 h/vrk ja tallennus tapahtuu kovalevylle.
Valvontakamerat eivät tallenna puhetta.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri muodostuu yhdistyksen tarpeellisiksi katsomiin paikkoihin asennettujen kameroiden
välittämästä digitaalisesta tallenteesta. Kohteessa kameravalvonnasta on ilmoitettu asiasta kertovilla
tarroilla ja kylteillä.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan
talousalueen ulkopuolelle

Kameravalvonnan rekisterin tietoja ei luovuteta säännöllisesti minnekään. Pyynnöstä kameroiden
tallentamia tietoja luovutetaan viranomaiselle, kuten poliisille. Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan
talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet ja tietojen säilytys

Valvontakameroiden ohjauskeskus sijaitsee Puistolan Vapaaehtoinen Palokunta r.y. tiloissa, joihin on
pääsy vain Puistolan Vapaaehtoinen Palokunta r.y.:n jäsenistöllä. Tallenteisiin pääsy on suojattu
salasanoilla ja pääsy rajoitettu vain tietyille em. henkilöille. Rekisterin tietoja säilytetään tarpeelliseksi
todettu aika. Digitaaliset tallenteet tuhoutuvat keskimääräisesti kahden viikon jälkeen uuden
tallenteen alle.

Rekisteriin liittyvät rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyn oikeus tarkistaa tietonsa ja vaatia tiedon poistamista

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa tietonsa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu.
Tietojen tarkastuspyyntö on maksullinen, jos edellisestä tarkastuspyynnöstä on kulunut alle vuosi.
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia poistamaan tiedot, mitä häntä koskien rekisteriin on tallennettu.
Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta poistoa laissa säädetyin perusteluin tai rekisterinpitäjän
velvollisuuksien ja oikeuksien perusteella.

Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei
ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasäätelyä.

Yhteydenotot oikeuksien käyttämiseksi

Tietojen tarkastus- ja poistopyynnön osalta pyyntö on annettava kirjallisesti ja allekirjoitettuna
rekisterin vastuuhenkilölle. Tarkastuspyyntö on tehtävä henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.
Rekisterinpitäjä voi tarvittaessa pyytää asiakasta täsmentämään pyyntöään kirjallisesti ja todistamaan
henkilöllisyytensä.